|  História školy (SPŠ strojnícka, SOU železničné)

- od 01. 09.2018 sa mení názov na Stredná odborná škola technická, J. Švermu 1, Zvolen
- od 01. 09.2012 sa mení názov na TECHNICKÁ AKADÉMIA
- od 01. 01.2009 sa mení názov na Stredná odborná škola technická
- od 01. 09. 2008 sa mení názov na Stredná odborná škola
- od 01. 09. 2007 vzniká zlúčením SOU s SPŠS  - Združená stredná škola

História a vývoj SPŠ strojníckej vo Zvolene:
Písal sa školský rok 1950/51, keď sa v B. Bystrici skončila činnosť Vyššej priemyselnej školy strojníckej. Bystričania využili možnosť zriadenia novej strednej priemyselnej
školy elektrotechnickej, ktorá sa im ponúkala, preto došlo k preloženiu strojníckeho odboru do Zvolena. Mesto Zvolen premiestnenie školy s radosťou privítalo a snažilo sa pre ňu vytvoriť vhodné podmienky, pretože vo Zvolenskom okrese sa v tom čase
počítalo s výstavbou niekoľkých strojárskych závodov ...
Vyššia priemyselná škola strojnícka vo Zvolene bola otvorená od 1. septembra 1951. Budova školy však nebola ešte úplne dokončená, a kým žiaci štvorročného štúdia štyri týždne brigádovali na Priehrade mládeže v Púchove, tak žiaci dvojročného štúdia (majstrovky) brigádovali v dielňach, kde vyrábali pre školu nábytok. Vyučovanie sa síce začalo 4. októbra 1951, ale školská budova stále nebola dostavaná. Postupne sa dokončievala výstavba školských dielní, školskej bytovky pre vyučujúcich, telocviční a nového domova mládeže.
Škola začínala vyučovanie s 30 triedami, ktoré navštevovalo okolo 900 žiakov denného štúdia a 3 triedy štúdia popri zamestnaní s 55 poslucháčmi. Vyučovalo sa na dve smeny v sťažených podmienkach.
Najskôr boli otvorené dva študijné odbory, neskôr pribudli nové, a to nielen strojárske, ale aj stavebné, drevárske, dopravné. A tak spod krídiel Strednej priemyselnej školy vo Zvolene vyleteli ďalšie odborné technické školy, a to:
- SPŠ stavebná v Banskej Bystrici (1964/65),
- SPŠ drevárska vo Zvolene (1966/67),
- SPŠ dopravná vo Zvolene (1970/71).

Tak ako sa časom všetko mení okolo nás, tak sa so zmenou študijných odborov menil aj názov "matky" odborných technických škôl vo Zvolene nasledovne:
- od roku 1951 - Vyššia priemyselná škola strojnícka
- od roku 1957 - Priemyselná škola strojnícka a stavebná
- od roku 1962 - Stredná priemyselná škola
- od roku 1970 až do 31.8.2007 - Stredná priemyselná škola strojnícka
V sedemdesiatych  rokoch sa priemyslovka zamerala len na jeden študijný odbor – strojárstvo. Počet tried sa ustálil na 20. Vybudovali sa nové odborné učebne a laboratóriá a v roku 1975 pre spestrenie života študentov i vyučujúcich aj spoločensko-kultúrna miestnosť.

Zmeny na Slovensku a prechod na trhovú ekonomiku po roku 1989 spôsobili pokles výroby v strojárskych podnikoch. Prejavilo sa to aj v zníženom záujme o štúdium strojárskych odborov. Zvýšil sa však záujem o štúdium ekonomických odborov, čo priam diktovalo zmeny v systéme štúdia. Vznikol nový odbor - technické a informatické služby, ktorý bol zaradený do vyučovania v školskom roku 1992/93. Odbor je zameraný na ekonomiku v strojárstve, na spracovanie informácií pomocou výpočtovej techniky a vytvára širší priestor pre štúdium cudzích jazykov. Nemenej významné bolo aj vytvorenie pomaturitného špecializačného štúdia. Táto forma štúdia vznikla na základe požiadaviek okolitých podnikov v školskom roku 1995/96. Je to štúdium odboru strojárstvo s odborním zameraním na prípravu a riadenie výroby. Žiaci ukončia štúdium absolventskou skúškou a dostanú absolventský diplom.
Rýchle tempo inovácií v technológiách, najmä informačných, podstatne zvyšuje nároky na vzdelanie. Škola prestáva byť hlavným zdrojom informácií a veľmi jej v tomto smere konkurujú masmédiá, osobné počítače a Internet. Aj pre našu priemyslovku z toho vyplýva potreba zmeniť tradičné odovzdávanie vedomostí za osvojenie si metód vyhľadávania, spracovania a aplikácie informácií študujúcimi. A tak v roku 1998 bola škola pripojená na Internet, ktorý je súčasťou kvalitnejšieho a vyššieho vzdelania, zabezpečujúceho počítačovú gramotnosť a skvalitnuje komunikatívne zručnosti v cudzích jazykoch. Výsledkom tohoto snaženia je:
- získanie štatútu Autodesk Academia
- nadviazanie medzinárodnej spolupráce so školami v Rakúsku, Čechách, Nemecku, Taliansku a iných
- realizovanie medzinárodných projektov v rámci programov EU   (Európskej únie) - Socrates a Leonardo da Vinci.

- absolventi SPŠ strojníckej od roku 1971 do roku 2000:

šk. rok 1971/1972

šk. rok 1981/1982

šk. rok 1991/1992

šk. rok 1972/1973

šk. rok 1982/1983

šk. rok 1992/1993

šk. rok 1973/1974

šk. rok 1983/1984

šk. rok 1993/1994

šk. rok 1974/1975

šk. rok 1984/1985

šk. rok 1994/1995

šk. rok 1975/1976

šk. rok 1985/1986

šk. rok 1995/1996

šk. rok 1976/1977

šk. rok 1986/1987

šk. rok 1996/1997

šk. rok 1977/1978

šk. rok 1987/1988

šk. rok 1997/1998

šk. rok 1978/1979

šk. rok 1988/1989

šk. rok 1998/1999

šk. rok 1979/1980

šk. rok 1989/1990

šk. rok 1999/2000

šk. rok 1980/1981

šk. rok 1990/1991

šk. rok 2000/2001

- absolventi SPŠ strojníckej od šk. roku 1951/1952 až po 2000/2001

História a vývoj  SOU železničného, SOU vo Zvolene:
Tradícia školy siaha do roku 1916,  keď  železnice zriadili svoje učňovské stredisko v priestoroch  Dielní na opravu  železničných vozidiel vo Zvolene.  Pretože v tomto období sa neuznávala príprava kvalifikovaných robotníkov, v roku 1919 toto stredisko zrušili.
Po roku  1945  vznikla  opäť vo  vedení Dielní  myšlienka  na  vlastné  učňovské stredisko s dátumom  vzniku  13.september 1949. Pripravovalo kvalifikovaných robotníkov  pre  dielne ČSD, ako aj ostatné výkonné jednotky v uzle Zvolen.
V školskom roku 1950/51 zo strediska vznikla Závodná učňovská škola (ZUŠ) s vlastným teoretickým vyučovaním v hoteli Centrál.
V marci 1956 sa škola sťahovala do hotela Štubňa v Sliači. Tieto priestory v auguste 1958 opustila a presťahovala  sa do priestorov nákladnej  stanice a do bývalých priestorov II. Základnej  deväťročnej školy na ulici Ing. Višňovského.  
Od 1. septembra 1959 došlo k premenovaniu na Železničné odborné učilište, v ktorom sa vyučovalo 8–10 odborov.
Od 1. septembra  1975 získalo učilište štatút Stredného odborného učilišťa
železničného. Tým sa kvalitatívne zmenila funkcia školy. SOUŽ bolo do roku 1993 v provizórnych priestoroch. Za  celú dobu  existencie bolo vypracovaných viacero projektov  výstavby školy, ktoré sa z rôznych príčin nerealizovali. Realizácia výstavby školy sa začala až po spoločenských zmenách v novembri 1989.
Prvého júla 1991 sa SOUŽ stalo príspevkovou organizáciou. Jej zriaďovateľom sa stalo Federálne ministerstvo dopravy v Prahe. Novému vedeniu školy za účinnej pomoci zriaďovateľa, sa podarilo v rokoch 1992 – 93 získať a zrekonštruovať novú budovu
školy a internátu, čím sa v značnej miere zlepšili podmienky vzdelávania žiakov. Po vzniku Slovenskej republiky 01. 01. 1993 bola škola riadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.      
Od  01. 07. 2002 je našim zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj.
Históriu SOU tvoria tri fakty:
- 01. 09. 2004 bolo k SOU pričlenené detašované pracovisko SOUE v B. Bystrici a elektro odbory z SOU drevárskeho vo Zvolene
- 01. 09. 2005 bolo pričlenené SOU stavebné a poľnohospodárske, Bakova Jama
- mení sa názov školy na Stredné odborné učilište a Učilište