|  Ako sa prihlásiť na vysokú školu?

Milí študenti, prinášame Vám jednoduchý postup, ako sa prihlásiť na štúdium na vysokej škole:
1. Na web stránke príslušnej vysokej školy alebo v priložených odkazoch si dôkladne pozrite termín podania prihlášky a podmienky prijatia na VŠ. Neprehliadnite informáciu o elektronickom prihlasovaní!
2. Vyplňte prihlášku podľa pokynov - elektronickou formou alebo klasicky. Priložte povinné prílohy, ktoré daná VŠ požaduje. Papierovú verziu prihlášky nezabudnite podpísať. Pokyny sú priamo v prihláške alebo ich nájdete na webe danej vysokej školy.

Kód školy: 045015171
Kód študijného odboru: nájdete na svojom vysvedčení
Dosiahnuté vzdelanie:
K - študijné odbory s maturitným vysvedčením a výučným listom
M - študijné odbory s maturitným vysvedčením

3. Predmety a známky si vypíšete podľa výročných vysvedčení za 1. až 3. ročník alebo si ich stiahnite priamo z elektronickej žiackej knižky. Ich správnosť Vám overí triedny učiteľ.
4. Rok maturitnej skúšky uvádzate podľa aktuálneho kalendárneho roku, v ktorom maturujete. Predmety maturitnej skúšky vpisujete buď do samostatnej tabuľky na to určenej alebo do tabuľky medzi predmety s vyznačením úrovne (ANJ - B1 alebo B2, ostatné maturitné predmety označíte „ bez úrovne“).
Slovenský jazyk a literatúra -
Anglický jazyk B1 alebo B2
Teoretická časť odbornej zložky -
Praktická časť odbornej zložky -

Matematika (uvádzate v prípade dobrovoľnej maturitnej skúšky)
5. Ak potrebujete prihlášku v papierovej podobe podpísať - vyplnenú prihlášku si prineste skontrolovať a opečiatkovať triednemu učiteľovi.

Prípadné nejasnosti konzultujte s výchovnou poradkyňou osobne alebo mailom na adrese luptakova@sostzv.sk.

Milí maturanti, týmto chceme upriamiť Vašu pozornosť na: