|  Informácie o škole

Prečo študovať na našej škole?
V regióne je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v oblasti strojárstva a elektrotechniky. Absolvovaním našej školy sa zvyšujú šance nájsť zamestnanie v okolitých firmách ako aj v rámci Slovenska a EÚ.

V závislosti od študijného alebo učebného odboru môžete získať:
- počas štúdia bezplatné výukové licencie firmy
Autodesk
- osvedčenie o elektrotechnickej kvalifikácii §21 - elektrotechnik podľa vyhlášky MPSVAR SR č. 718/2002 Z.z.
- po dovŕšení 18 rokov môžete vykonať zváračské skúšky v Zváračskej škole č.071
- naučíte sa pracovať na klasických obrábacích strojoch ako aj na CNC strojoch, programovať CNC stroje a roboty
- naučíte sa zvládnuť klasické práce súvisiace s obrábaním a spracovaním kovov
- naučíte sa robiť rôzne odborné elektrotechnické práce
- naučíte sa robiť odborné automechanické práce
- budete pracovať s výpočtovou technikou vo všetkých študijných aj učebných odboroch - štandardom je ovládanie programového balíka MS Office, v odboroch s ekonomických zameraním aj ovládenie ekonomických programov na PC, využívať sa bude najmodernejší software v oblasti CAD hlavne v študijnom odbore strojárstvo, pretože škola má štatút Autodesk Academia Partner pre strojárstvo
- môžete sa zúčastniť pobytov v zahraničí v rámci projektov EÚ ERASMUS+
- môžete pracovať v rôznych záujmových krúžkoch, využívať priestory školského ihriska, telocvične pre športové aktivity, po absolvovaní študijných odborov môžete  pokračovať na vysokých školách, okrem toho je v blízkosti školy Domov mládeže, ktorý poskytuje prípadným záujemcom stravovanie a ubytovanie
- škola je blízko centra mesta, železničná stanica Zvolen - mesto je od školy vzdialená asi 200 m, autobusová zastávka MHD ako aj autobusových spojov smer Detva je vzdialená asi 150 m.

Uplatnenie žiaka?
Absolvent školy má široké spoločensko-vedné poznatky, ktoré mu umožňujú plnohodnotne sa zapojiť do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života ako plne kvalifikovaná pracovná sila. Počas štúdia získa nielen prehľad v spoločenskovedných predmetoch, ale hlavne súčasné, aktuálne trendové odborné poznatky zo zvolených
študijných a učebných odborov. Tieto sú utvrdzované a rozširované v rámci hodín OV, kde absolventi získajú potrebné odborné zručnosti a návyky, ktoré ich vyprofilujú na odborne kompetentnú a adaptabilnú silu na trhu práce v prostredí strojárskych a elektrotechnických firiem, v oblasti automobilového priemyslu i ako ekonomicko-administratívny aparát rôznych podnikov a inštitúcií.

Absolventi 4-ročného maturitného štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na VŠ, absolventi 3-ročných učebných odborov si môžu dopĺňať vzdelanie v nadstavbovom štúdiu, po jeho ukončení sa uplatniť buď na trhu práce alebo pokračovať na VŠ.

Okrem realizácie praxe vo vlastných priestoroch dielní OV sa vytypovaní žiaci zúčastňujú počas štúdia prevádzkovej praxe v reálnych podmienkach výrobných podnikov a firmách vo Zvolene a jeho blízkom okolí.
Z tohto hľadiska je vysoko reálna možnosť neskoršieho zamestnania sa absolventov našej školy práve v týchto úspešných podnikateľských subjektoch.
Je naším spoločným zámerom, takýmto spôsobom prispieť ku skvalitneniu štúdia vo vysoko odborných študijných, či učebných odboroch technického ako i ekonomického zamerania, s prihliadnutím na potreby súčasného trhu práce, kde vo veľkej miere absentuje nedostatok odborných pracovníkov tohto zamerania.