|  Nadstavbové štúdium

Nadstavbové štúdium sa otvára pri dostatočnom počte záujemcov!

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

Štúdium je určené pre absolventov 3-ročného učebného odboru: mechanik banských prevádzok, nástrojár, operátor strojárskej výroby, puškár, obrábač kovov, klampiar, lakovník, hodinár, strojný mechanik, mechanik opravár, autoopravár – mechanik, autoopravár – karosár autoopravár – lakovník, mechanik špecialista automobilovej výroby.

3757 L dopravná prevádzka

Absolvent má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozhodne a rozvážne konať. Má byť schopný pracovať v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj poznatkov v oblasti cestnej a mestskej dopravy, ovládať dôležité manuálne zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný v práci uplatňovať moderné metódy, technológie, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu.

Absolvent nadstavbového odboru dopravná prevádzka môže nájsť uplatnenie v dopravných službách a v zasielateľských organizáciách zaoberajúcich sa kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou najmä v cestnej a mestskej doprave a po niekoľkomesačnej nástupnej praxi pripravený vykonávať činnosti vyplývajúce z funkcie riadenia dopravnej prevádzky.


Absolvent získa
úplné stredné odborné vzdelanie, maturitné vysvedčenie.
Dvojročné denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov a je ukončené maturitnou skúškou.