|  Odborný výcvik (Odborná prax)

Nadobudnutie praxe je realizované formou odborného výcviku, ktorého základným cieľom je u žiakov získať praktické zručnosti, prehĺbiť a upevniť odborné vedomosti osvojené v odborných predmetoch na teoretickom vyučovaní.
Používaním a dodržiavaním technologických postupov v súčinnosti s požiadavkami vyplývajúcimi z praxe, vytvárajú u žiakov predpoklady na samostatnú a kvalitnú prácu v budúcom zamestnaní.
Pre dosiahnutie tohto cieľa žiaci na pracoviskách OVY nacvičujú pracovné úkony, operácie a činnosti v súlade s učebnou osnovou tak, aby rýchlo, trvalo a bezpečne zvládli základné vedomosti a zručnosti.
Odborný výcvik (OVY) sa vykonáva vo vlastných priestoroch dielní, ako aj na zmluvne dohodnutých pracoviskách pod odborným vedením MOV a inštruktorov.
Študenti počas štúdia v rámci OVY pracujú na cvičných, ako i na produktívnych prácach v rámci našej
činnosti. Súčasťou praktického vyučovania na OVY sú aj exkurzie v podnikoch a odborných výstavách, kde sa oboznamujú s prácou blízkou svojej budúcej profesi.

strojárske odbory:
V strojárskych odboroch sa žiaci počas štúdia naučia vyrábať súčiastky trieskovím obrábaním, robiť montáž a demontáž jednoduchých a zložitých strojov a zariadení, ako sú napr. obrábacie, dopravné a zdvíhacie stroje, koľajové vozidlá a cestné motorové vozidlá.
Na týchto strojoch a zariadeniach vedia diagnostikovať poruchy, urobiť jednoduché i
zložitejšie opravy. Tiež získavajú základné zručnosti zo zvárania plameňom, elektrickým oblúkom
a ručného spracovania kovov.

elektrotechnické odbory:
V nich sa žiaci naučia vykonávať činnosti spojené s montážou elektrických zariadení, so zapájaním jednoduchých i zložitých, silno a slaboprúdových obvodov, ich oživovaním, nastavovaním, kontrolou, meraním a opravou.

 Činnosť na úseky OVY:

- opravy cestných motorových vozidiel
- zámočnícke práce, obrábanie kovov
- elektrotechnické práce