|  Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podnety pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene, J.Švermu 1, 960 01 Zvolen:
1. elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk
2. poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, Ing. Michal Kňažek - hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie

"DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ".

Podnety môžete podávať aj poverenej osobe Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene Ing. Mgr. Petrovi Gáborovi, gabor@sostzv.sk