|  Referát CŽV, marketingu a krízového riadenia (CO)

Kontaktná osoba:
Ing, Mgr. Peter Gábor | 
045/5330689 | 0908712879 | gabor@tazvolen.sk

- ponuka kurzov a ďalšieho vzdelávania
- ponuka kurzov a ďalšieho vzdelávania

Krízové riadenie a CO:
- BOZP 2017
- mimoriadne udalosti
- krízová komunikácia
- záchranné práce
- evakuačná batožina a pio
- ochrana pred chemickým terorizmom a bioterorizmom
- nebezpečné látky
- ohrozenie vodohospodárskymi dielami
- manipulácia s biologicky kontaminovanými zásielkami
- prostredky individuálnej ochrany
- zemetrasenie
- činnosť obyvateľstva pri možnej havárii JE Mochovce
- odporúčaný postup pre manipuláciu so zásielkami podozrivými s biologickej kontaminácie