|  Rada školy

Poslanie a hlavné úlohy rady školy:
- RŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagógov a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania
- posudzuje činnosť škôl z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska ich poslania ako vzdelávacích ustanovizní
- plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a ďalších orgánov a ustanovizní, ktoré sa podieľajú na utváraní podmienok na výchovu a vzdelávanie na danom území
- navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy
- vyjadruje sa ku koncepčným zámerom školy a ku skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy
- riaditeľ školy predkladá príslušné dokumenty a informáciue RŠ v takom časovom predstihu, aby sa k nim mohla RŠ kompetentne vyjadriť. Predkladá tiež príslušné dokumenty na vyžiadanie RŠ
- sleduje dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa v podmienkach školy
- Štatút rady školy

P. č.

Meno a priezvisko

Zastupuje

1

Mgr. Branislav Husár

BBSK

2

Ing. Elena Kaliská

BBSK

3

Mgr. Katarína Medzihorská

BBSK

4

Mgr. Silvia Mašlárová

BBSK

5

Ing. Mgr. Peter Gábor - predseda

nepedagogických zamestnancov

6

PhDr. Andrea Gehrerová

pedagogických zamestnancov

7

Ing. Ľudmila Mrážiková

pedagogických zamestnancov

8

Alex Židík

zástupca žiakov

9

Ján Sadovský

zástupca rodičov

10

Rastislav Bystriansky

zástupca rodičov

11 Ing. Ján Báťka zástupca rodičov