|  Školský vzdelávací program

Štátne vzdelávacie programy (ŠVP) vymedzujú všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania. Štátne vzdelávacie programy sú východiskom pre vytvorenie školských vzdelávacích programov škôl (ŠkVP), kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby.

- Školský vzdelávací program (Google Disk), úpravy 17. 10. 2022