|  Smernice školy | Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...

aktualizované: 01. 12. 2023

Interné normy a smernice školy:
- Organizačná štruktúra platná od 01. 12. 2023
- Organizačné štruktúry platné k 20. 09. 2023, 16. 10. 2023, 01. 11. 2023
- Organizačná štruktúra platná od 01. 09. 2023
- Organizačná štruktúra platná od 01. 07. 2021, 01. 08. 2021, 01. 09. 2021
- Školský poriadok | aktualizované 02. 09. 2019 | - Dodatok č. 01 | - Dodatok č. 02

- Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti...
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2022/2023
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2021/2022
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2020/2021
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2015/2016
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2014/2015

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013/2014
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2012/2013
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2011/2012
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2010/2011
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010