|  Smernice školy | Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...

aktualizované: 14. 09. 2021

Interné normy a smernice školy:
- Organizačná štruktúra platná od 01. 07. 2021, 01. 08. 2021, 01. 09. 2021

- Organizačná štruktúra platná od 01. 09. 2020
- Školský poriadok - platný od 01. 09. 2019
- Organizačná štruktúra platná od 23. 11. 2018
- Organizačná štruktúra platná od 01. 11. 2018
- Organizačná štruktúra platná od 01. 10. 2018
- Organizačná štruktúra č. 2 platná od 01. 09. 2018
- Organizačná štruktúra č. 1 platná od 01. 09. 2018
- Organizačná štruktúra platná od 01. 08. 2018
- Organizačná štruktúra platná od 01. 06. 2018
- Organizačná štruktúra platná od 01. 05. 2018
- Organizačná štruktúra platná od 01. 01. 2018
- Organizácia šk. roka 2017/2018

- Klasifikačný poriadok
- Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti...
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2020/2021
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2015/2016
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2014/2015

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013/2014
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2012/2013
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2011/2012
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2010/2011
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010