|  Štvorročné študijné odbory

2381 M strojársvo | špecializácia na grafické systémy
Absolvent je schopný samostatne vykonávať činnosti THP pracovníkov v oblasti strojárskeho priemyslu. Absolventi sú pripravení vykonávať práce konštrukčného, technologického, prevádzkového a riadiaceho charakteru v závislosti od absolvovania voliteľných predmetov. Počas štúdia si žiaci volia smer vzdelávania výberom voliteľných predmetov.

Absolventi zameraní na grafické systémy získajú poznatky z oblasti technických výpočtov, navrhovania častí strojov, programovanie CNC strojov, meraní v strojárstve  a spracovania technickej dokumentácie s používaním CAD programov od firmy Autodesk - AutoCAD a Autodesk Inventor, kancelárskeho balíka MS Word, Excel a PowerPoint ako aj získavanie technických informácií prostredníctvom internetu. Výkresová dokumentácia
sa robí výlučne s použitím PC!
Počas štúdia môžu žiaci využívať bezplatne výukové licencie firmy Autodesk.

Viac o odbore strojárstvo:
- prezentácia odboru
- demontáž motora
- ukážky modelovania v CAD (práce žiakov)
- skúška spájkovaných spojov
- demontáž dvojstupňovej prevodovky
- dvojstupňová prevodovka
- vysypovač vozíkov pre kovový odpad

Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie s vysvedčením o maturitnej skúške.

2697 K mechanik elektrotechnik
Absolventi DUÁLNEHO odboru sú schopní vykonávať činnosti spojené s montážou elektrických zariadení, so zapájaním jednoduchých i zložitých elektrických obvodov, ich oživovaním, nastavovaním, kontrolou a meraním. Budú teda schopní opraviť elektrospotrebiče v domácnosti. Odborne sú pripravení zvládnuť aj montáž , projektovanie rozvádzačov, elektrickej inštalácie a iných zariadení elektrickej silnoprúdovej a slaboprúdovej techniky. Študenti po skončení školy taktiež vedia pracovať s PC a ovládajú jeho operačný systém Windows + kancelársky balík Office. Majú znalosti z oblasti počítačových sietí, aplikačného softwaru a poznajú hardware počítača a jeho periférie.

Absolventi ovládajú základné princípy elektrotechnickej, elektronickej a riadiacej automatiky a konštrukcie automobilov, sú schopní vykonávať odborné práce v oblasti ako odborný elektrotechnický pracovník pre diagnostiku, servis a opravy elektronických zariadení motorových vozidiel.
Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie s vysvedčením o maturitnej skúške
a výučný list.
Absolventi môžu získať osvedčenie o odbornej
elektrotechnickej kvalifikácii §21 - elektrotechnik podľa vyhlášky MPSVAR SR č.508/2009 Z.z

6341 M škola podnikania | aktuálne NEOTVÁRAME!!!
Absolventi študijného odboru škola podnikania sa uplatnia ako:
- samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci) so zameraním na ekonomické, účtovné, finančné, daňové, manažérske, marketingové a iné biznis služby,
- pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu so zameraním na ekonomiku, účtovníctvo-audítorstvo, manažment, marketing, právo, zahraničný obchod a podnikanie,
- absolvent získa kľúčové vedomosti z ekonomiky a ekonómie, marketingu a manažmentu, podnikania a účtovníctva, podnikateľsko-finančných analýz a podnikateľského práva, informačných technológii a aplikovanej informatiky, finančnej a ekonomickej matematiky , anglického a nemeckého jazyka . Všetky teoretické vedomosti si prakticky vyskúšajú v reálnej cvičnej firme, ktorá pôsobí pri našej škole ako odborný predmet,
- vykonávať všetky účtovné operácie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovať účtovné výkazy, finančné analýzy, účtovne uzávierky a závierky, spracovať účtovníctvo - JÚ,PÚ a mzdy na SW OMEGA, ALFA, OLYMP,
- vypracovať daňové priznania pre DPH, daň z príjmu FO, daň z príjmu PO , daň zo ZČ, získa základne poznatky o spotrebných daniach, bude schopný vypracovať ročné zúčtovanie DzZČ a ZP,
- aplikovať výpočtovú techniku pri spracovaní ekonomických, administratívnych, obchodno-právnych informácií a marketingových prezentácii,
- spracovať písomnosti podnikateľsko-právneho a osobného charakteru, obchodno-právneho charakteru a ekonomických písomnosti, ovládať marketingové a podnikateľské zručnosti a vykonávať činnosti spojené s logistikou,
- absolvent získa odborné vedomosti z praktických kompetenciách manažmentu t.j. o priebehu pracovných procesov v organizáciách, informácii v manažmente, funkcií a princípov manažmentu, komunikácií, motivácií, sebariadenia a iných manažérskych zručností.

- viac o odbore škola podnikania
Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie s vysvedčením o maturitnej skúške.

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov | aktuálne NEOTVÁRAME!!!
Absolventi vedia čítať výkresy súčiastok, zostáv silnoprúdovej elektroniky, slaboprúdovej elektrotechniky, voliť montážne postupy mechanizmov číslicovo riadených strojov. Získajú poznatky o kreslení strojárskych a elektrotechnických výkresov pomocou CAD systémov, o programovaní CNC strojov pomocou počítača a vedia zostaviť program na obrobenie jednoduchej súčiastky. Poznajú spôsoby obrábania a tvárnenia materiálu, veľmi dobre ovládajú systém číslicovo riadených strojov vrátane elektroinštalácie, pohonov a posuvov, poznajú spôsoby uloženia a uchytenia stroja, prepojenia všetkých častí.
Absolvent je pripravený vykonávať montáž zložitých mechanických častí, najmä tých, ktoré súvisia s vlastným číslicovým riadením, montáž silnoprúdovej časti elektroinštalácie a pripojenia výstupov číslicového riadenia a riadenia počítačom k stroju. Je pripravený vykonávať kontrolu funkcie všetkých zariadení
a odstrániť poruchy na nich.
Absolventi nachádzajú široké uplatnenie v oblasti výroby a údržby NC a CNC techniky a sú dostatočne pripravení aj na vysokoškolské štúdium technického zamerania.
Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie s vysvedčením o maturitnej skúške a výučný list.