|  Teoretické vyučovanie

Teoretické vyučovanie pre našich žiakov denného štúdia sa zabezpečuje v budove školy na ulici J. Švermu 1, 960 01 Zvolen.
K dispozícii je 28 bežných tried a 22 odborných učební.


Odborné učebne:

Poskytujú možnosť kvalitného vyučovania výpočtovej techniky, etickej výchovy, elektrických meraní, technických meraní a odborných strojárskych predmetov. V súčasnosti kladieme dôraz najmä na učebne s výpočtovou technikou na teórii a odbornom výcviku. Tieto sú vybavené niekoľkými desiatkami nových osobných počítačov s prístupom na Internet.

Skupinové učebne:
Slúžia na vyučovanie odborných skupín podľa odborného alebo študijného zamerania.

Poloodborná učebňa:
Je upravená pre fyziku a ostatné predmety, ktoré na výuke využívajú audiovizuálnu techniku.

Bežné triedy:
Sú zariadené klasickými školskými lavicami a stoličkami. V triedach sú napevno vstavané krídlové školské tabule.

Odborná prax:
Študenti študijného odboru 2381 6 strojárstvo
získavajú praktické zručnosti z ručného, ako aj strojového obrábania kovov v priestoroch dielní v budove teoretického vyučovania.