|  Vedenie školy

Mgr. Miroslav Chamula | riaditež školy
riaditel@sostzv.sk | 045/5330689 | 0903535426

PaedDr. Elena Lásková | zástupkyňa riaditeža školy pre všeobecnovzdelávacie predmety
laskova@sostzv.sk
| 045/5330689

Ing. źuboš Halaj | zástupca riaditeža školy pre odborné predmety a prax
halaj@sostzv.sk


Ing., Mgr. Peter Gábor | vedúci úseku ekonomicko - technických činností
gabor@sostzv.sk