|  Projekt Erasmus+  | Cieľ projektu

    

Cieľom projektu je predovšetkým rozvoj odborných vedomostí a praktických zručností účastníkov stáže. Okrem toho je dôležitým cieľom aj internacionalizácia našej školy prostredníctvom účasti na medzinárodnom projekte. U účastníkov by sme chceli ďalej rozvinúť jazykové kompetencie a aj sociálne kompetencie (začlenenie sa do kolektívu, práca v tíme a pod.).
Pre školu a učiteľov bude významným prvkom zapojenia sa do projektu získanie cenných skúseností zo spolupráce so zahraničnou prijímajúcou organizáciou a vybudovanie partnerských vzťahov v zahraničných školách na medzinárodnej úrovni, ktoré prispejú k prenosu informácií a skúseností z jednej krajiny do druhej.