|  Projekt Erasmus+ | Názov projektu

             

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu


poskytuje grant pre inštitúciu

Technická akadémia, J.Švermu 1, 960 01 Zvolen

na projekt

"Rozvoj a získavanie odbornosti žiakov a učiteľov Technickej
akadémie Zvolen za hranicami Slovenskej republiky".

Číslo zmluvy: 2017-1-SK01-KA102-035087
Začiatok projektu: 01. 06. 2017
Koniec projektu: 31. 05. 2018

Maximálna výška grantu: 48 154,- EUR