|  Projekt Erasmus+  | Zápis z vyhodnotenia projektu učiteľov

V dňoch 08.10.2017 – 21.10.2017 sme sa zúčastnili odbornej stáže v rámci projektu Programu Erasmus+ č. 2017-1-SK01-KA102-035087 „Rozvoj a získavanie odbornosti žiakov a učiteľov Technickej akadémie Zvolen za hranicami Slovenskej republiky“ v Portugalsku v partnerskej organizácii Europan Projects Development Montijo.
Odborná stáž bola zameraná na získavanie skúseností a informácií pre porovnanie systému odbornej prípravy a vzdelávania žiakov v príbuzných technických odboroch v Portugalsku a na Slovensku.
V rámci stáže sme navštívili strednú odbornú školu, niekoľko školiacich stredísk, strojárskych firiem a autoservisov:


Stredná odborná škola:

Instituto de Educacăo Técnica, Lisabon

Školiace strediská:

Car Academy, Lisabon
CEPRA, Lisabon
ATEC, Setubal
GRUPO SALVADOR CAETANO, Sintra

Firmy:

PRENSO METAL, Lda., Alcochete
MONTIMETAL, Lda., Montijo
Metalomecanica – METAL CONSER, Lda., Montijo
PHILIPS, Lisabon

Autoservisy:

Auto Flora, Moito
Nuno Barrueca, Montijo
Américo José Croca Pinto Gomes Car, Alcochete
Oficinadrsmart, Montijo
Cartekh, Montijo

Na základe získaných informácií môžeme skonštatovať, že v Portugalsku vzdelávanie a príprava žiakov v technických odboroch prebieha dvoma spôsobmi, na stredných odborných školách alebo v školiacich strediskách.
Školiace strediská pripravujú žiakov po ukončení základného vzdelania, kde si vyberajú žiakov na základe pohovorov a psychotestov. Záujem o takýto typ štúdia je veľký, preto si môžu vyberať (napr. GRUPO SALVADOR CAETANO z 200 prihlásených žiakov prijímajú 40 žiakov). Tieto strediská sú veľmi dobre vybavené, financované sú z Ministerstva práce a priamo od zamestnávateľov. Zároveň v týchto strediskách v poobedňajších a večerných hodinách preškoľujú zamestnancov firiem a servisov, ktorým školenie hradí firma, alebo každý sám (ak si chce zvýšiť kvalifikáciu).
Stredné odborné školy sú financované Ministerstvom školstva. Vybavenie v škole, ktorú sme navštívili, bolo na prijateľnej úrovni, vybavenie školskej dielne v našej škole je však na vyššej úrovni, ako sme mali možnosť vidieť v Portugalsku.
Vybavenie navštívených firiem, v ktorých žiaci vykonávajú odbornú prax, bolo na podobnej úrovni ako na Slovensku.
Počas voľno časových aktivít sme mali možnosť spoznávať krajinu uskutočnením poznávacích exkurzií – Lisabon, Sintra, Cascais, Belém, Cabo de Roca a tak spoznávať históriu a kultúru Portugalska.
Odborná stáž v Portugalsku naplnila svoj cieľ, získali sme mnoho informácií o systéme odbornej prípravy a vzdelávania žiakov v technických odboroch, o fungovaní strojárskych firiem a autoservisov, ako aj o histórii a kultúre navštívenej krajiny. V rámci odbornej stáže sme bližšie dojednali podmienky vykonania odbornej stáže žiakov v marci budúceho roku.

Rozdelenie úloh pre šírenie výsledkov projektu:
Prezentácia – Mgr. Dřevojánková
Článok do novín – Ing. Halaj
Nástenka – Ing. Kušnieriková, Ing. Mrážiková